به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
 
     
   
پروژه هاي پژوهشي

 
الف) پروژه هاي اينترنشيپ
پروژه هاي اينترنشيپ، پروژه هاي كوتاه مدت مي باشند كه براي كمك به رفع نيازهاي واحدهاي شركت ايران خودرو و با بهره مندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه انجام مي گيرد.فايل هاي مرتبط با پروژه هاي اينترنشيپ سال 1395 در پيوست هاي شماره 1 تا 4 درج گرديده است.
)شايان ذكر است فرم هاي مورد نياز، پس از تكميل بايد به آدرس پست الكترونيك training@ikco.ir  ارسال گردند.)
 
ب) پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا
عناوين حوزه هاي مرتبط با تعريف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا به همراه فرم هاي مرتبط، در پيوست هاي شماره 5 و 6 درج گرديده است.
)شايان ذكر است فرم هاي مورد نياز، پس از تكميل بايد به آدرس پست الكترونيك training@ikco.ir  ارسال گردند.)
 
پيوست ها:
1.       معرفي فرآيند اينترنشيپ
2.       ليست عناوين پروژه هاي اينترنشيپ 1395
3.       RFPs  پروژه هاي اينترنشيپ
4.       فرم هاي مورد نياز براي تكميل (اينترنشيپ)
5.       ليست عناوين پايان نامه ها
6.       فرم هاي مورد نياز براي تكميل (پايان نامه)
 
...قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی...